Skip to content

ALGEMENE VOORWAARDEN

Officenter, uw bedrijvencentrum met een all-in service!

1. Bestemming
De gebruiker verklaart het lokaal enkel als kantoorruimte te gebruiken en zal deze
bestemming niet mogen wijzigen. Indien de gebruiker de kantoren vermeld in art. II
zonder toelating van Officenter voor andere activiteiten aanwendt dan vermeld in artikel
I, is dit een ernstige inbreuk op grond waarvan Officenter de verbreking van deze
overeenkomst bij de bevoegde rechter kan vorderen, meer schadevergoeding.
De ruimte mag niet als woonst dienen of voor de uitoefening van werkzaamheden
waarvoor de wet op de handelshuur van toepassing is.
De gebruiker zal de ter beschikking gestelde, gebruiksklare ruimte uitsluitend mogen
gebruiken voor de uitoefening van de eigen bedrijvigheid vermeld in artikel I van de
overeenkomst. Eventuele wijzigingen of uitbreiding van genoemd bedrijfsdoel dienen
voorafgaand aan Officenter ter goedkeuring te worden voorgelegd en schriftelijk te
worden aanvaard.

2. Gebruik van de ruimte
De gebruiker zal de ter beschikking gestelde ruimte en de gemeenschappelijke ruimten
in goede staat houden en gebruiken als een goede huisvader. Hij zal er geen lawaaierige
activiteiten uitoefenen, noch bezigheden die van aard zijn de andere gebruikers in het
gebouw te hinderen of de reputatie van het gebouw op enigerlei wijze aan te tasten.
De gebruiker zal in de ruimten geen enkele verandering kunnen aanbrengen zonder
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Officenter.
De gebruiker mag in en rondom het gebouw slechts publiciteit aanbrengen op de
plaatsen, op de wijze en aan de voorwaarden door Officenter bepaald.
Het is verboden om honden of andere huisdieren te houden of mee te brengen

3. Plaatsbeschrijving
Voor zover het ter beschikking gestelde kantoor andere en/of meerdere meubelen zou
bevatten dan de hierboven onder artikel II bijzondere voorwaarden standaard voorziene
meubelen, staat het de partijen vrij om bij aanvang en ter aanvulling bij de onderhavige
overeenkomst een plaatsbeschrijving op te stellen die één geheel zal uitmaken met de
onderhavige overeenkomst, op gemene kosten van de beide partijen.

4. Andere partijen
Het is de gebruiker uitdrukkelijk verboden de ter beschikking gestelde ruimte geheel of
gedeeltelijk te verhuren of zijn rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst geheel
of gedeeltelijk over te dragen, zonder schriftelijke toestemming van Officenter.

5. Betaling
De vergoeding, vermeerderd met de verschuldigde BTW, is betaalbaar door middel van
de hoger vernoemde domiciliëringsopdracht. 

Bij gebrek aan (tijdige) betaling zal de gebruiker nalatigheidintresten verschuldigd zijn
van 1% per maand op de openstaande factuurbedragen vanaf de factuurdatum na 
aangetekende ingebrekestelling.

In geval van wanbetaling is daarenboven van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het
factuurbedrag (met een minimum van 75 euro en een maximum van 2.500 euro).

De materiële kosten voor iedere ingebrekestelling van de gebruiker bedragen forfaitair
25 euro. Officenter heeft bovendien recht op vergoeding van alle kosten zoals
invorderingskosten en gerechtskosten, kosten en erelonen van de advocaat zowel voor
buitengerechtelijke als gerechtelijke stappen tot inning. Deze kosten zijn niet in de
forfaitaire schadevergoeding inbegrepen.

Bij in gebreke blijven van de gebruiker de verschuldigde vergoedingen te betalen
gedurende een periode van meer dan zeven (7) kalenderdagen, heeft Officenter
bovendien het recht om na ingebrekestelling alle diensten van rechtswege op te
schorten en desgevallend overeenkomstig artikel 11 de overeenkomst onmiddellijk te
beëindigen.

Het protest tegen bijkomende facturatie voor bepaalde diensten zoals vermeld in art. II
dient schriftelijk, gemotiveerd en aangetekend te gebeuren binnen veertien (14)
kalenderdagen na de factuurdatum en dient de datum en referenties van de factuur te
bevatten. Wanneer niet voldaan is aan één van deze voorwaarden wordt het protest als
niet-bestaande aanzien en wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn.

6. Waarborg
Bij het einde van de overeenkomst zal de waarborgsom aan de gebruiker worden
terugbetaald binnen de twee maanden na het verstrijken van de overeenkomst, onder
eventuele aftrek van kosten voor beschadiging of andere betalingen die de gebruiker uit
hoofde van deze overeenkomst aan Officenter verschuldigd is. De waarborgsom zal de
gebruiker geen intresten opbrengen.

7. Indexering
De contractuele vergoedingen worden geïndexeerd op basis van de evaluatie van de
gebruikskosten van de infrastructuur en diensten van de Officenter gebruikers. De
berekening gebeurt op basis van de stijging van de individuele kostenposten van
Officenter-ruimten en diensten en de gedane investeringen en uitbreidingen van de
gemeenschappelijke ruimten en diensten. Indien noodzakelijk worden onze prijzen
jaarlijks pro rata aangepast.

8. Verzekeringen
a. De gebruiker verzekert, in eigen naam en voor eigen rekening:
De burgerlijke aansprakelijkheid die hij ten aanzien van derden oploopt uit hoofde
van de uitoefening van zijn beroepsactiviteiten in het ter beschikking gestelde goed.

b. Officenter verzekert de aansprakelijkheid van haar gebruikers, wanneer zij
aansprakelijk zouden zijn voor schade aan het Officenter-gebouw door brand,
ontploffing, waterschade, natuurgeweld, glasbraak.

Dit betekent dat de gebruikers geen aparte huuraansprakelijkheidsverzekering
moeten afsluiten voor de werkplekken / infrastructuur die ze gebruiken in
Officenter.

Officenter verzekert voor rekening van de gebruikers ook per werkplek in werkelijke
waarde een bedrag van 1.800 euro aan persoonlijke inhoud van de gebruiker.

Deze goederen zijn verzekerd in een multi-risicodekking: brand, ontploffing, waterschade 
en natuurrampen. Deze goederen zijn niet verzekerd tegen diefstal en vandalisme. 
Indien de persoonlijke inhoud van de gebruiker het bedrag van 1.800,00 euro per 
werkplek overschrijdt, dient de gebruiker voor dit supplement zelf een inhoud-
verzekering af te sluiten.

Verder verklaart de gebruiker ter zake uitdrukkelijk afstand te doen van elk verhaal dat
hij zou kunnen uitoefenen tegen Officenter of tegen andere gebruikers van het kantoren
en dienstencentrum Officenter overeenkomstig art. 1386 en 1721§2 van het Burgerlijk
Wetboek. Deze afstand geldt niet in geval van zware of opzettelijke fout.
Officenter verzekert, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor
rekening van de gebruiker:

a. Voor zijn nieuwwaarde, het complex waarvan het ter beschikking gestelde deel
uitmaakt en dit tegen brand-, ontploffing-, bliksem-, waterschade en glasbreuk.

b. De goederen, de inrichting, het materiaal en hun meubilair welke zich bevinden in
de ter beschikking gestelde ruimte die persoonlijke eigendom zijn, voor hun
vervangingswaarde en dit tegen brand-, ontploffing-, bliksem- en waterschade.

Deze polis dient afstand van verhaal te voorzien door Officenter, de andere gebruikers
of hun verzekeraar (bij subrogatie) lastens de gebruiker, desgevallend uit te oefenen op
grond van de artikelen 1302, 1382 t.e.m. 1386 en 1733 B.W.

De gebruiker en Officenter zullen het bestaan van genoemde verzekeringen moeten
bewijzen door voorlegging van een exemplaar van de ondertekende polissen, bij het
ingaan van deze overeenkomst. Bovendien zullen de verzekeringen moeten bepalen dat
elke onderbreking in of vermindering van de dekking der risico’s slechts tegenstelbaar
zal zijn, dertig dagen nadat de verzekeraars per aangetekende brief kennis hebben
gegeven aan de partij.

9. Vestigingsvergunning
De gebruiker dient te voldoen aan de wettelijke formaliteiten voor het uitoefenen van
zijn werkzaamheden. Officenter kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de
gebruiker door het ontbreken van de noodzakelijke vergunningen of voorzieningen
genoodzaakt is zijn bedrijfsuitoefening geheel of gedeeltelijk te staken of verdere
bijzondere voorzieningen moeten worden getroffen.

10. Aansprakelijkheid
Wanneer zich in het gebouw omstandigheden voordoen, onafhankelijk van de wil van
Officenter, dan kan de gebruiker geen aanspraak maken op schadevergoeding op grond
van hinder die daaruit zou voortspruiten, behoudens indien een contractuele
wanprestatie van Officenter rechtstreeks of onrechtstreeks aan de basis van deze
omstandigheden ligt.

Officenter is niet aansprakelijk voor de in opdracht of door bemiddeling van Officenter
ten behoeve van de gebruiker verrichte werkzaamheden en diensten. Officenter is enkel
 aansprakelijk voor grove fouten, opzet of bedrog, welke zijzelf of haar aangestelden
zouden begaan bij werkzaamheden en diensten verricht ten behoeve van de gebruiker.
Officenter is niet aansprakelijk voor de zichtbare of onzichtbare gebreken aan de ter
beschikking gestelde goederen.

Uitvoering van de noodzakelijke onderhoud- en herstellingswerken geeft de gebruiker
nooit recht op schadevergoeding of vermindering van de afgesproken vergoeding.
Indien een administratief of gerechtelijk geschil aanhangig wordt gemaakt tegen
Officenter wegens de activiteit of de aanwezigheid van de gebruiker in de ter beschikking
gestelde ruimte, verbindt de gebruiker er zich toe vrijwillig tussen te komen in elk
geschil dat tegen Officenter aanhangig wordt gemaakt en Officenter volledig te
vrijwaren.

11. Duur van de overeenkomst en beëindiging
De overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur zoals omschreven in
artikel III
van de bijzondere voorwaarden.
Indien de overeenkomst gesloten wordt voor een periode van 12 maanden, dan zal de
overeenkomst niet eerder eindigen dan na afloop van deze termijn en dan zal deze met
ingang van de 13de maand op ieder ogenblik door de gebruiker beëindigd
kunnen worden, met een ter post aangetekend schrijven en met een
opzeggingstermijn van 3 maanden.

Indien de overeenkomst niet contractueel of conventioneel wordt beëindigd, of indien
de gebruiker na de overeengekomen duur in het kantoor is blijven zitten zonder verzet
van Officenter, dan zal de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd voor
onbepaalde duur
tegen dezelfde voorwaarden, met dien verstande dat, de
overeenkomst, na verlenging, ten allen tijde kan beëindigd worden met een ter post
aangetekend schrijven en met een opzeggingstermijn van 3 maanden.

De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de maand, volgend op de datum
van verzending van het aangetekend schrijven.

Officenter heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk per aangetekend schrijven te
beëindigen, bij het in gebreke blijven van de gebruiker met betrekking tot het betalen
van de in artikel IV vermelde vergoeding, bij niet naleving van andere bepalingen van
deze overeenkomst of in geval van faillissement, vereffening alsook in geval van
kennelijk onvermogen en bij wijziging van de juridische toestand van de gebruiker.

Bij beëindiging van de overeenkomst zal de gebruiker onmiddellijk alle nodige
wijzigingen aanbrengen aangaande postadres en maatschappelijke zetel en dit binnen
de 30 dagen na beëindiging van deze overeenkomst. Indien de zetelwijziging niet
plaatsvindt, zal een kost van 125 euro per maand worden aangerekend, onverminderd
het recht op vergoeding van de werkelijk geleden schade.
Bij het einde van deze overeenkomst, om welke reden ook, zal de gebruiker de ter
beschikking gestelde ruimte ontruimen met uitzondering van alle goederen die
overeenkomstig artikel II bijzondere voorwaarden en een bij aanvang van de
overeenkomst tussen partijen opgestelde plaatsbeschrijving (artikel 3 algemene
voorwaarden), behoren tot het meubilair van Officenter, en behoorlijk gereinigd en in
de oorspronkelijke staat terug ter beschikking van Officenter stellen.

Er zal een uitgaande inventaris van de inboedel en plaatsbeschrijving worden gemaakt,
ten laatste op de laatste dag van de overeenkomst, nadat de ruimte door de gebruiker
werd ontruimd: de kosten hiervan zullen door de beide partijen elk voor de helft worden
gedragen.

Indien er zich na de beëindiging van de overeenkomst nog goederen van de gebruiker
in de ter beschikking gestelde ruimte bevinden, mag Officenter deze van rechtswege en
zonder aanmaning verwijderen op kosten en risico van de gebruiker, hetzij als verkregen
beschouwen.

12. Gerechtelijke ontbinding
Bij ontbinding van de overeenkomst lastens de gebruiker zal deze aan Officenter een
schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan drie maal de contractuele maandelijkse
vergoeding (exclusief btw) en vermeerderd met alle kosten of uitgaven die voortvloeien
uit de ontbinding en onverminderd de bedragen uit hoofde van de contractuele
verbintenissen op grond van deze overeenkomst.

13. Contractuele inbreuken
Elke inbreuk op de bepalingen van deze overeenkomst wordt aanzien als een feit dat de
ontbinding van de overeenkomst ten laste van de inbreuk plegende partij rechtvaardigt.

14. Toegang / bewaking
Officenter is via de centrale ingangsdeur toegankelijk van maandag 08u00 tot en met
donderdag 17u30, vrijdag van 08u00 tot en met 17u00. Buiten deze uren treedt er een
elektronisch toegangscontrolesysteem in werking. Iedere gebruiker ontvangt hiervoor
een gepersonaliseerde sleutel, waarvoor een waarborg wordt aangerekend. De
gemeenschappelijke ruimtes in Officenter zijn voorzien van camerabewaking. Officenter
is voorzien van een alarminstallatie. Indien de gebruiker deze activeert door oneigenlijk
gebruik van de nooddeuren of zich begeeft op niet-toegestane van alarm voorziene
ruimtes, zal hiervoor een vergoeding aangerekend worden (extra patrouille van
beveiligingsfirma).

15. Gebruik gemeenschappelijke delen – Fair use policy
Officenter stelt aan de gebruikers van het kantoren- en dienstencentrum een container
voor papier en karton ter beschikking en een container voor restafval.
Het huishoudelijk vuil en plastic kan men in de vuilnisbakken in de gemeenschappelijke
keukens deponeren.
Het is uitdrukkelijk verboden aan de gebruikers om in de gemeenschappelijke delen van
het centrum vuilnis te deponeren of achter te laten.
Het is eveneens verboden om in de gemeenschappelijke delen meubelen of roerende
goederen, toebehorend aan de gebruiker, op te slaan.
Het is verboden om in de ter beschikking gestelde ruimten, geluidsinstallaties en
dergelijke aan te wenden op dusdanige wijze dat het geluid buiten de ter beschikking
gestelde ruimten kan worden gehoord.
Alleen op zaterdag zal het de gebruikers van Officenter toegelaten zijn om tot verhuis
van hun roerende goederen over te gaan of na toestemming van Officenter.
De gebruikers zullen erover waken dat zij bij verhuis geen beschadigingen aanbrengen
aan de gemeenschappelijke delen, op straffe van vergoeding van de door hen
aangerichte schade op eerste verzoek van Officenter.
Het is de gebruikers uitdrukkelijk verboden om in de gemeenschappelijke delen, andere
dan de gemeenschappelijke keukens, gebruikte eet- en drankserviezen en bestekken,
achter te laten.
Om al de gebruikers gebruik te kunnen laten maken van de faciliteiten en om te
verhinderen dat we het gebruik van de vergaderzalen moeten beperken zijn volgende
regels van toepassing:
• Indien u een vergaderzaal/flexkantoor reserveert en u heeft deze na 15 minuten
nog niet in gebruik genomen, zullen wij deze terug vrijgeven voor andere
klanten.
• We kunnen niet toestaan dat 1 bedrijf tegelijkertijd meer dan 50% van de
beschikbare ruimtes in gebruik neemt. Uiteraard zijn speciale studiedagen en
dergelijke mogelijk in overleg en kan men last-minute over eventuele vrije
ruimtes beschikken.
• De catering wordt exclusief verzorgd door Officenter.
• De laadzones voor de elektrische wagens mogen niet als reguliere parkeerplaats
gebruikt worden en wij vragen u om uw wagen te verplaatsen indien hij
volgeladen is, zo kan iedereen van de laadpalen gebruik maken.

16. IT-infrastructuur
De gebruikers van Officenter zijn gehouden gebruik te maken van de door Officenter ter
beschikking gestelde netwerkinfrastructuur en telefonie, evenals van de toestellen. Alle
bijkomende tele- en datacommunicatie- apparatuur die door de gebruiker aangewend
zouden worden, moeten eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan Officenter, dit
om de kwaliteit van onze IT omgeving te vrijwaren.

17. Onderhoud
Officenter draagt zorg voor het onderhoud van de ter beschikking gestelde ruimtes
eenmaal per week. Indien de gebruiker extra onderhoud wenst in de hem ter
beschikking gestelde ruimte, wordt dit extra aangerekend.
Eenmaal per maand worden de ramen van het gebouw aan binnen- en buitenzijde
gereinigd. Het is uitdrukkelijk verboden aan de gebruikers om eigen
schoonmaakpersoneel in te huren voor onderhoud van kantoren en ramen.

18. Diensten
De gebruikers kunnen dagelijks tot uiterlijk 16u00 hun te frankeren correspondentie
aan de receptie bezorgen.
Officenter waarborgt een efficiënte bezorging van de inkomende faxen (fax to mail),
evenals een professionele discretie m.b.t. de inhoud ervan. Verzonden faxen en
gevoerde telefoongesprekken worden maandelijks aangerekend
Officenter stelt een professionele print- , scan- en kopie unit ter beschikking. Er wordt
een maandelijkse afrekening gemaakt van het verbruik.

19. Bevoegdheid
Belgisch recht is exclusief van toepassing en de Belgische rechtbanken zijn exclusief
bevoegd voor alle betwistingen betreffende de rechtsgeldigheid, de interpretatie en de
uitvoering van deze overeenkomst.
Partijen verkiezen alle betwistingen betreffende de rechtsgeldigheid, de interpretatie en
de uitvoering van deze overeenkomst te beslechten voor de Rechtbank.

20. Aanvaarding
De gebruiker erkent uitdrukkelijk en zonder voorbehoud alle bepalingen van huidige
overeenkomst te kennen en te aanvaarden.